Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A XÀ LÊ

A XÀ LÊ (S. Acarya)
 
Hán dịch nghĩa là giáo thọ (thầy dạy). Ở Ấn Độ khi Phật còn tại thế trong giới luật có qui định, khi một vị Tỳ kheo có việc phải rời tăng chúng đi xa thì phải cùng đi với hai vị A Xà Lê để tiện cho việc nghiêm giữ giới luật, không sai phạm.