Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BA ĐỘC

Hán Việt: Tam độc (三 毒);
 
Một thuật ngữ chỉ ba yếu tố chính trói buộc con người vào Luân hồi (S: saṃsāra), đó là tham (貪; S: rāga, lobha), sân (瞋; S: dveṣa) và Si (痴; S: moha hoặc Vô minh , S: avidyā).
 
Theo từ điển Phật học Đạo Uyển