Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NĂM NGUYÊN TẮC PHÊ BÌNH NGƯỜI KHÁC

NĂM NGUYÊN TẮC PHÊ BÌNH NGƯỜI KHÁC
Các Tỷ kheo khi phê bình người khác nên:
 
1.            Nói đúng thời,
 
2.            Nói đúng sự thật.
 
3.            Nói lời từ tốn.
 
4.            Nói lời có ích.
 
5.            Nói với lòng từ, không nói với lòng giận.
 
(Trường Bộ Kinh IV, 236B)