chua trung khanh

CHÙA TRUNG KHÁNH

Hoà thượng Trừng Chấn giao lại cho Hoà thượng Huệ Chiếu từ Qui Nhơn lên trông coi. Năm 1951, Hoà thượng Huệ Chiếu xây dựng thành ngôi chùa khang trang và đặt tên là Trung Khánh.
  • CHÙA HỒNG TỪ

    Chùa xây theo dạng chuôi vồ, mặt Tiền 3 gian, phần giữa là Chánh điện, phía sau là thờ Tổ, mái lợp ngói âm dương, trên các nóc trang trí Long – Lân – Qui – Phụng.
  • CHÙA BẮC ÁI

    Sau một thời gian Cụ thuyết phục được Đại uý Pháp Quenin cho thành lập đạo “Tràng Bạt Độ” và xây dựng ngôi đình đặt tên là Bắc Ai, bên cạnh miếu, dưới sự chứng minh của Ngài Hoằng Thông.