Niệm danh hiệu đức Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát

Niệm danh hiệu chư Phật | 20-06-2014 06:47:29 | Lượt nghe: 5.731