và tìm được 1 bài viết có từ khóa " đại đạo bồ đề không tiến ắt lùi "
  • Đại đạo Bồ Đề không tiến ắt lùi

    Trong kinh Phật nói rất nhiều, trong đại thừa giáo, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Phật nói với chúng ta tịnh nghiệp tam phước. Đây là giáo học căn bản của tu học đại thừa, chúng ta có hiểu hay không vậy?