và tìm được 1 bài viết có từ khóa " đừng rơi vào ma nghiệp "
  • Đừng rơi vào ma nghiệp

    Tôn giáo không thể nào tự có, nếu con người không có niềm tin. Và tôn giáo không thể nào chơn chính, khi viện dẫn những quyền lực siêu nhiên để khủng bố con người và vinh danh thần linh để giết hại con người và muông thú.