và tìm được 2 bài viết có từ khóa " ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm "
  • Ý nghĩa của câu Ta bà ha ở cuối các các câu thần chú

    Ta bà ha có nghĩa là vô trú. Nghĩa vô trú này nằm trong ý nghĩa của câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm trong Kinh Kim Cang. Vô trú nghĩa là không chấp trước, không vướng mắc hay bám chấp một thứ gì cả.
  • Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm - 應 無 所 住 而 生 其 心

    Đôi dòng sử liệu đơn sơ cho chúng ta thấy rằng giáo pháp của Phật không chỉ là những lời dạy, những tư tưởng triết học suông bằng chữ nghĩa in ấn trong kinh điển chỉ để phụng thờ, mà nó là một giáo pháp, một chân lý sống, một pháp môn thực hành. Nếu được học và đem ra thực tập, ứng dụng vào đời sống hàng ngày nó sẽ cho ra một kết quả rất cụ thể, mà không là niềm tin và tư tưởng trên mây hứa hẹn ở đời kiếp sau.