và tìm được 1 bài viết có từ khóa " #8221;ta bà ha "
  • Chú Đại Bi: Ý nghĩa câu Ta Bà Ha

    Trong chú Đại Bi, câu Ta bà ha rất là quan trọng. Câu này được lặp lại đến mười bốn lần. Ta bà ha. Hán dịch có sáu nghĩa. Bất kỳ chữ này xuất hiện ở bài chú nào cũng có đủ sáu nghĩa này.