và tìm được 1 bài viết có từ khóa " bài học về chữ buông "
  • Bài học về chữ Buông

    Phàm làm người, khó có ai chưa nắm mà buông. Nhưng không phải thế mà ta học nắm lấy nó rồi buông bỏ, việc đó tạo thành một vòng luẩn quẩn của đời người.