và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chuyện một vị sư rơi vào cảnh quỷ vì gián tiếp ..."
  • Chuyện một vị sư rơi vào cảnh quỷ vì gián tiếp sát sinh

    Người thế gian thường nói nghiệp chướng sâu nặng. Đây là căn nguyên của nghiệp chướng. Cái thứ hai là Sát sinh. Sát sinh là căn nguyên của oan gia trái chủ. Chúng ta tu hành bị rất nhiều người làm chướng ngại, nhiều việc làm phiền não trở ngại. Đây là lực lượng từ bên ngoài.