và tìm được 1 bài viết có từ khóa " danh xung chu ton duc tang trong tong lam phat giao ..."
  • Danh xưng Chư tôn đức Tăng trong Tòng lâm Phật giáo Bắc truyền

    Trải qua thời gian hình thành và phát triển lớn mạnh của Phật giáo, danh từ Tăng từ chỗ đơn thuần chỉ là tên gọi cho tu sĩ Phật giáo, tiến triển hình thành danh xưng, hàm chứa đầy đủ phẩm vị nghĩa lý Đạo Phật, từ chỗ đơn xưng danh từ biến thành phồn nghĩa danh xưng đa từ.