và tìm được 2 bài viết có từ khóa " duyên khởi và tính không được đồ giải qua phương trình ..."