và tìm được 1 bài viết có từ khóa " giải thoát là cốt lõi của đạo phật "
  • Giải thoát là cốt lõi của Đạo Phật

    Đạo Phật là đạo giác ngộ. Tu không giác ngộ không phải là tu theo đạo Phật. Giác ngộ thấy đúng như thật rồi, chúng ta sẽ giải thoát sanh tử. Cho nên giác ngộ và giải thoát là hai điều không thể thiếu đối với người tu hành