và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hồi hướng là gì? "
  • Hồi hướng là gì?

    Hồi hướng là dùng thiện căn công đức tu hành của mình để hướng về mục đích hoặc tự làm lợi ích cho chính mình hoặc làm lợi ích cho chúng sanh khác.