và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hộ niệm cho người lâm chung thế nào là đúng cách ..."
  • Hộ niệm cho người lâm chung thế nào là đúng cách và lợi ích nhất?

    Hai chữ hộ niệm có nghĩa là giúp cho người sắp mất có được chánh niệm. Chữ niệm có nghĩa là chánh niệm. Tức là mình giúp (hộ) cho họ nhớ (niệm) Phật, tức đồng với tâm niệm Phật, vì tâm niệm Phật là chánh nhân thành Phật. Do đó, mà người hộ niệm là chiếc phao nổi để người sắp mất nương vào.