và tìm được 1 bài viết có từ khóa " khái niệm giải thoát và giải thoát sinh tử trong đạo ..."
  • Khái niệm giải thoát và giải thoát sinh tử trong đạo Phật

    Trong giáo lý đạo Phật thường có những từ đi kèm với nhau để chỉ hoàn cảnh diễn biến và sau đó là kết quả của sự tu hành trên lộ trình giác ngộ - giải thoát như: giải thoát giới, giải thoát nghiệp, giải thoát tri kiến, giải thoát ma chướng, giải thoát luân hồi khổ đau, cuối cùng là giải thoát sanh tử.