và tìm được 1 bài viết có từ khóa " không bao giờ ngừng chảy "
  • Hãy như sông, không bao giờ ngừng chảy

    Có những thói quen mà chúng ta nghĩ sẽ không bao giờ từ bỏ được. Tỷ như thói quen “nghiện” “nơi đất ở”. Đâu có tự nhiên mà thi sĩ Chế Lan Viên viết rằng: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn.”