và tìm được 1 bài viết có từ khóa " khai thị của đại sư hành sách về pháp môn niệm ..."
  • Khai Thị của Đại Sư Hành Sách Về pháp môn Niệm Phật

    Nếu không có lòng tin chân thật thì dù có niệm Phật, trì trai, phóng sanh, tu phước vẫn chỉ là người lành trong thế gian, được quả báo sanh trong thiện xứ hưởng lạc. Lúc hưởng lạc sẽ tạo nghiệp mà đã tạo nghiệp thì ắt phải thọ khổ.