và tìm được 1 bài viết có từ khóa " làm sao để tu hành ở đạo tràng khi có nhiều ..."
  • Làm sao để tu hành ở đạo tràng khi có nhiều chướng duyên?

    Phật pháp vốn tìm người giác ngộ, khuyến người cải ác tùng thiện. Phật pháp là duyên, chư Tổ sư độ người có nhân duyên, ai có nhân duyên thì tu hành. Việc phát tâm tu hành không phải là việc dễ dàng, nhưng nếu người đời muốn tu học Phật pháp thì tìm thầy học Phật pháp không gặp phải trở ngại nào cả.