và tìm được 1 bài viết có từ khóa " lời thanh minh của tiến sĩ nguyễn ngọc mai "
  • Lời thanh minh của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai

    Đây là bài học cho những nhà trí thức khi nhận định, phát biểu về một tôn giáo mà cứ ngỡ mình đã nắm vững. Nhất là Phật giáo, không đơn thuần như những tôn giáo khác, lại là Phật giáo Bắc truyền quá đa dạng và dung thông, hàm tàng nhiều triết thuyết vi diệu