và tìm được 1 bài viết có từ khóa " luận đại thừa bách pháp "
  • Luận Đại Thừa Bách Pháp

    Trung quán luận dạy chúng sanh tu tập từ bỏ chấp thủ chứng nhập tánh không , còn Duy thức học dạy chúng sanh chuyển thức phân biệt thành trí vô phân biệt chứng nhận duy thức tánh .