và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nếu một ngày... "
  • Giải thoát, nếu một ngày...

    Đừng nghĩ rằng sự giải thoát chỉ dành cho những bậc xuất gia, nếu biết tu hành và biết sống thì giải thoát có thể đến với tất cả mọi người. Giải thoát trong tầm tay và ngay nơi vị trí mình đang đứng bạn ạ!