và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nghèo thì làm sao để bố thí và cúng dường? "
  • Nghèo thì làm sao để bố thí và cúng dường?

    Mỗi khi đến chùa tôi thường nghe quý Tăng Ni và đồng đạo nhắc đến là phải nên bố thí cúng dường để được phước đức về sau. Nhưng gia cảnh tôi không mấy khá giả làm chỉ vừa đủ ăn thì làm sao mà có tiền để bố thí cúng dường?