và tìm được 1 bài viết có từ khóa " những hiểu biết về màu áo "
  • Những hiểu biết về màu áo, hoa khai kiến Phật

    Đức Phật đã dạy, nếu người nào thấy các vị pháp sư, hòa thượng hoằng dương Phật pháp mà sinh tâm tùy hỷ, ủng hộ thì các vị pháp sư, hòa thượng làm được bao nhiêu thì công đức của người này cũng là như vậy, không hai không khác.