và tìm được 1 bài viết có từ khóa " niệm phật chớ cầu phước báo hưởng thụ "
  • Niệm Phật Chớ Cầu Phước Báo Hưởng Thụ

    Niệm Phật, được ly khổ đắc lạc. Nếu không cầu ra khỏi Ta bà, cầu sinh Tịnh độ thì trong biển khổ Ta bà chịu khổ muôn đời kiếp. Ta bà là thế giới cực khổ, khổ ấy vô lượng nói không cùng tận, nay chỉ lược nói tám khổ mà người đời không thể tránh khỏi.