và tìm được 1 bài viết có từ khóa " phóng sanh và giới sát "
  • Phóng sanh và giới sát

    Tập văn phóng sanh này được biên dịch từ các Kinh văn và các tài liệu chuyên đề về phóng sanh, nhằm phổ biến những nét cương yếu về vấn đề phóng sanh, giúp cho độc giả tham khảo thêm trên bước đường tu tập hành trì.