và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tất cả các pháp đều là phật pháp có ý nghĩa ..."