và tìm được 2 bài viết có từ khóa " thị hiện đản sanh "