và tìm được 1 bài viết có từ khóa " thay bàn thờ mới thì bàn thờ cũ xử lý thế ..."
  • Thay bàn thờ mới thì bàn thờ cũ xử lý thế nào?

    Quan tâm đến sự tôn nghiêm của không gian tâm linh gia đình, nơi thờ phụng Tam bảo và tổ tiên ông bà là người có tâm, nhờ đó mà được phước. Theo quan điểm Phật giáo, việc bạn đủ duyên lành về tài chính rồi phát tâm tôn trí lại bàn thờ là việc lành, không có ảnh hưởng gì về tâm linh cũng như không sai phạm hay kiêng cữ gì cả.