và tìm được 1 bài viết có từ khóa " trạng thái trung ấm và sự tái sinh "
  • Cái chết, trạng thái trung ấm và sự tái sinh

    Vì sự tu tập Tối thượng Du-già Mật thừa là nhằm mang lại lợi lạc cho hành giả, vốn sẵn có cấu trúc thân thể với 6 yếu tố, nên những tiến trình tu tập đều tương tự như các kinh nghiệm thông thường và có các đặc điểm tương đồng với những kinh nghiệm của cái chết, trạng thái trung ấm và sự tái sinh.