và tìm được 1 bài viết có từ khóa " vào chùa là tìm sự trong sạch của chính mình "
  • Vào chùa là tìm sự trong sạch của chính mình

    Phật giáo - một hệ tư tưởng khoa học, lấy từ bi làm đầu, lấy trí tuệ làm gốc, được truyền vào nước ta rất sớm. Tinh thần của Phật giáo là hòa giải, không xung đột, chiến tranh. Trên nền tảng trí tuệ của Phật giáo mà con người giải trừ phiền não, ác nghiệp… tìm lại sự trong sạch của chính mình.