và tìm được 1 bài viết có từ khóa " vua lương vũ đế "
  • Vua Lương Vũ Đế

    Nội điển lục nói : "Lương vũ đế, vị Bồ tát bất tư nghị". Câu nói ấy không phải vô cớ. Ấn Độ nếu không có hoàng đế A Dục thì đại thừa Phật giáo khó phát huy một cách cực kỳ xán lạn