Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A DẬT ĐA

阿逸 多
 
 
- S: Ajita.
 
 
- Hd: Vô Thắng, Vô Năng Thắng, Tam Độc.
 
 
- Cg: A-thị-đa, A-di-đá.
 
 
Một vị đệ tử của đức Phật lập chí đời sau sẽ thành Chuyển Luân Vương tên là Nhưỡng Khư (S: Samkha, Loa).
 
 
Bài kệ tựa phẩm Bỉ Ngạn Đạo (Pàràyana-vagga) của Kinh Tập (Sutta-nipàta) trong Đại Tạng Kinh Pàli nêu cả hai tên A-thị-đa và Đế-tu Di Lặc (Tissametteyya) và cũng nêu cả hai kinh: kinh A-thị-đa Vấn (Ajitamànavapuccha) và kinh Đế-tu Di-lặc Vấn (Tissametteyyamànavapucchà).
 
 
Theo kinh Thuyết Bản trong Trung A-Hàm 13 và kinh Hiền Ngu 12, tôn giả A-di-đà, ở đời vị lai sâu xa, khi con người sống 80.000 tuổi, nguyện thành Chuyển Luân Vương tên là Loa. Tôn giả Di-lặc cũng ở đời vị lai lâu xa, khi con người sống 80.000 tuổi, nguyện thành Phật, hiệu là Di-Lặc Như Lai.
 
 
Luận Đại Tỳ-bà-sa 178 cũng ghi: Tỳ kheo A-thị-đa đối với các pháp hữu, khởi tâm ưa thích, khởi tâm thắng giải, khởi tâm hâm mộ, khởi tâm hy vọng, khởi tâm tìm cầu, nên bị Phật quở trách. Bồ tát Từ Thị đối với các pháp hữu, không khởi tâm ưa thích cho đến không tìm cầu, đối với việc làm lợi ích các loài hữu tình khởi tâm ưa thích cho đến tìm cầu, nên được Phật khen ngợi. các kinh luận trên đều nói A-dật-đa và Di-lặc là hai người, đồng là đệ tử đương thời của đức Phật và được Phật giáo hóa.
 
 
Theo: Kinh Trung A-hàm 15; Kinh A-la-hán Cụ Đức; Huyền Đức Âm Nghĩa 25; Huệ Uyển Âm Nghĩa, thượng; Huệ Lâm Âm Nghĩa 22