Lội Khe Suối Ngọc

Lội Khe Suối NgọcNgao du sông suối tìm xuân,

Lạc vào bãi đá cổ thân tặng đời.

Viễn du tăng sĩ chơi cười,

Lội khe suối ngọc thảnh thơi đi về.

Vân hàm tuế nguyệt sơn khuê,

Xuân xưa du hý lời thề tu thân.

Cất vang kinh kệ ân cần,

Huyền kinh chuyển thức thiền tâm mây trời.

Suối hoa vân cảnh người ơi,

Tăng nhân lạc bước nguồn khơi suối tình.

Bỗng nghe chim hót lời kinh,

Cà sa thấm đượm tâm linh thoát trần.

Học vào những tuệ muôn tầm,

Lời kinh hóa ngọc thậm thâm Phật đài.

Ngàn mây ánh nắng sơ khai,

Lọt vào chiếc áo in phai ngã màu.

Nghe tâm tán tụng kinh thâu,

Vượt ghình thác đổ thẩm sâu tâm hồn.

Tăng nhân hỏi đá in ngôn,

Ngộ tâm Phật chỉ tánh khôn hiển bày.

Gió đưa tâm cảm trong Thầy,

Tìm về xuân tuệ cảnh này an nhiên.

Suối hoa lao chải tâm thiền,

Ngàn năm sáng ngọc não phiền tiêu tan.

Cà sa tăng hóa kinh vàng,

Huỳnh y diệp ngọc khua trang đạo tình.

 

- Hỷ Tâm –