Một Mai

Một MaiRớt mảnh trăng gầy trên áo tôi
Trời kia kéo gió phủ chao ôi!
Lang thang mấy nấc chiều thu gọi
Một thoáng mai này kết nối đôi

BỖNG

Bổng thành một chút thi ca
Không trôi chẳng nổi nhưng mà nổi trôi
Ở trong vũ trụ có rồi
Thắp lên ngọn lửu đáp hồi lạnh xưa.

VIẾT TÌNH

Viết về trong lúc vui ra
Viết chi trong đó đậm đà tình chung
Mối dây nhợ sẳn giăng chùng
Hòa thơ êm ả đi cùng nước non.