Về nguồn

Về nguồnThế giới ba ngàn bọt nước xao....

Mênh mông biển cả vạn lối vào

Trăm ngàn sông nhỏ đều ra biển

Dòng nước trôi qua...qua mãi sao?
 

Thế giới ba ngàn đầy đau khổ

Bao la vạn hữu hiện muôn màu

Trăm ngàn cay đắng từ mê niệm

Muôn kiếp luân hôi... hồi chuyển mau.
 

Thế giới ba ngàn thể pháp thân

Vô biên vọng tưởng vốn khách trần

Trăm ngàn điên đảo đều là huyển

Vô niệm hồi quang... quang lý chân.
 

Thế giới ba ngàn chẳng vấn vương

Chơn như bản thể tánh viên thường

Trăm ngàn diệu dụng từ chơn thể

Vô nghiễm vô phiền chính cố hương.