Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

ĐẮC ĐẠI THẾ

ĐẮC ĐẠI THẾ
Tên gọi khác của Bồ Tát Đại Thế Chí, vị Bồ Tát giúp cho sự nghiệp giáo hóa của Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc phương Tây. Tượng thường ở bên phải tượng Phật A Di Đà trong chùa Việt Nam.
 
 
 
ĐẮC ĐẠO
Giác ngộ được chân lý, đạt tới đích giác ngộ và giải thoát.