Vui trong ánh đạo - Quách Tuấn Du, Bằng Cường, Hạ Trâm