Phim Phật Giáo: QUA SÔNG

"Tâm kiên định giải trừ ba độc: THAM - SÂN - SI. An nhiên tự tại, trang nghiêm giới luật là cách duy nhất để khổ luyện Vượt Bến Mê đến Bờ Giác Ngộ giải thoát" - lời Phật dạy.