Tiểu Ngư trong tác phẩm Quán Âm Bán Cá

Nhã Vy: vai diễn Tiểu Ngư vợ Mã Lang trong tác phẩm Ngư Lam Quán Âm