Kinh quán vô lượng thọ 4 - Điều kiện và chín phẩm vãng sinh