Triết lý vừa đủ, xài hoài không hết - Thích Nhật Từ