Lối vào hạnh Bồ Tát-01. Chương 1: Lợi ích của tâm Bồ Đề

Và Những Bậc Đáng Kính. Con nương lời Phật dạy. Xin nêu lên ngắn gọn. Lối vào hạnh Bồ Tát.


2. Luận này nghĩa chẳng mới
Vầng điệu cũng không hay
Chẳng dám vì lợi tha
Viết ra để nhắc nhở
Và thấm nhuần tâm mình.

3. Nhờ sự nhắc nhở này
Mà tín tâm tăng trưởng.
Ai cùng một tin tưởng
Cũng được lợi ích nhiều.

4. Hạnh phúc thay gặp duyên
Sinh ra thân con người.
Nay không nhân cơ hội
Để tu hành giải thoát
Sau này tìm đâu ra?

5. Như đêm mây dày đặc
Được lằn chớp chiếu soi,
Nhờ thần lực chư Phật
Tâm lành thoảng khởi lên.

6. Đức hạnh rất yếu ớt
Trước sức mạnh, điều xấu.
Chỉ có tâm Bồ Đề
Mới cưỡng lại, đứng vững.

7. Trải nhiều kiếp tư duy,
Phật thấy tâm Bồ Đề
Có công đức vô lượng
Cứu vô số chúng sinh,
Thoát ra ngoài biển khổ.

8. Muốn thoát khỏi biển khổ
Trừ tai họa muôn loài
Muốn được chân hạnh phúc,
Chớ rời tâm Bồ Đề.

9. Người người trong sanh tử
Phát được tâm Bồ Đề
Được gọi là con Phật
Xứng đáng được tôn kính.

10. Nước phép tâm Bồ Đề
Sẽ biến thân ô trược
Thành thân Phật vô giá
Hãy giữ Bồ Đề tâm.

11. Đấng đạo sư thấy rõ
Tâm Bồ Đề quí báu.
Muốn vượt thoát ba cõi,
Hãy giữ vững tâm này.

12. Làm lành như cây chuối,
Quả hết rồi héo khô.
Tâm Bồ Đề to lớn,
Như đại thụ sum xuê
Luôn ra quả tươi tốt.

13. Người đời phạm tội nặng,
Nhờ thế lực che chở.
Biết sự nghiệp đã tạo,
Sao chẳng tìm chỗ nương.

14. Đức Di Lặc đã giảng
Cho Thiện Tài biết rằng
Tâm Bồ Đề kì diệu
Như lửa thời hoại diệt
Đốt cháy bao tội nặng,
Chỉ trong một sát na.

15. Tâm Bồ Đề bao gồm
Hai nguyện để tu tập:
Trước là để phát tâm,
Sau nguyện hành tâm ấy.

16. Ai cũng đều biết rằng,
"Muốn đi" khác với "đi".
Người trí nên biết rõ,
Sự khác biệt như vậy.

17. Nguyện phát tâm Bồ Đề
Kết quả tuy to lớn,
Song không thể sánh bằng,
Nguyện thực hiện tâm này.

18. Những ai đã quyết tâm,

19. Cứu độ mọi chúng sinh
Thì không thể ngừng nghỉ
Thực hiện tâm Bồ Đề.
Từ lúc ấy trở đi
Ngay trong khi ngủ nghỉ
Phước đức vẫn liên tục
Tăng lớn như hư không.

20. Để người tin Tiểu Thừa
Không ngừng bước tiến lên
Trong Kinh Vấn Diệu Lý
Đấng Như Lai đã dạy
Công đức tâm Bồ Đề
Thật rộng lớn vô biên.

21. Chỉ nghĩ cách chữa lành

22. Đầu mọi người khỏi nhức
Là sự phát tâm quý
Đem cho ta phước đức.
Phước đức càng lớn hơn
Khi cứu giúp chúng sinh
Thoát ưu phiền thống khổ
Đạt được cõi an lành.

23. Có cha nào, mẹ nào
Đã phát tâm như vậy?
Tiên, chư Thiên, Phạm Thiên
Đã có chưa tâm ấy?

24. Xưa nay dù trong mơ
Chưa ai nguyện như thế
Dù vì lợi cho mình
Nói chi đến phát nguyện
Cứu độ cho người khác.

25. Làm sao có thể tìm
Được một vị Bồ Tát
[Một viên ngọc hy hữu]
Giữa chúng sinh ích kỷ
Chẳng biết làm điều làn
Vì lợi ích chúng sinh.

26. Tâm Bồ Đề trân quý.
Là mầm mống an vui.
Là linh dược diệt khổ
Tạo phước đức vô lường.

27. Ý nghĩ làm lợi người
Đã hơn phước cúng Phật
Huống chi luôn nỗ lực
Làm lợi lạc chúng sinh.

28. Có biết bao chúng sinh
Tuy cầu mong an vui
Song hủy diệt nguồn cội
Sản sinh ra hạnh phúc
Như tận diệt kẻ thù.

29. Chúng sinh thiếu niềm vui
Lại chịu nhiều đau khổ
Tâm nguyện Bồ Đề này
Đem vui và diệt khổ.

30. Tâm Bồ Đề có thể
Trừ diệt sự ngu si
Có bạn lành nào sánh
Có phước nào lớn hơn?

31. Ta khen kẻ đáp ơn
Khi thọ ân bố thí
Bồ Tát luôn ban ơn
Dầu chưa được cậy nhờ
Với tâm hạnh như vậy
Đáng ca ngợi xiết bao.

32. Kẻ bố thí thức ăn
Giúp chúng sinh đỡ đói
Dù họ no nửa ngày
Đã là người đáng trọng.

33. Bồ Tát thường ban cho
Niềm vui của chánh giác
Làm thỏa mãn tất cả
Nguyện vọng mọi hữu tình.

34. Đức Phật đã dạy rằng
Bồ Tát cứu muôn loài
Nên đáng được tôn quý
Ai phỉ báng Bồ Tát
Sẽ sa đại địa ngục.

35. Ngược lại, ai tín thành
Cung kính chư Bồ Tát
Sẽ hưởng phước đức lớn.
Bồ Tát dù gian nan
Việc ác cũng không làm
Càng hăng làm việc thiện.

36. Tôi kính xin đảnh lễ
Người phát tâm Bồ Đề
Đem vui cho chúng sinh
Cho cả kẻ hại mình.
Tôi cúi đầu kính lạy
Và xin được qui y
Nơi chư vị Bồ Tát
Cội nguồn chân hạnh phúc.

------------------------------

Cảm ơn Phật tử Chánh Trí đã phát tâm đánh máy tập sách này.