Mười điều tạo ra CÔNG ĐỨC và PHƯỚC ĐỨC

Mười điều tạo ra CÔNG ĐỨC và PHƯỚC ĐỨC


1- Tâm cầu đạo, nhiệt thành tinh tấn

2- Biết hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi

3- Không độc hiễm, thù oán hại người

4- Không ganh tỵ, đức tánh trong sạch

5- Không bỏn sẻn, tâm từ quảng đại

6- Không khinh người, nếp sống đạo đức

7- Tu đạo hạnh, trau giồi Phật pháp

 
8- Làm từ thiện, giúp đời cứu người

9- Biết hy sinh, vì người quên mình.

10- Hành việc đạo, sáng suốt khôn ngoan.

 
    Hai sự cúng dường tối thượng
    Lòng Thành Bố Thí Thoát Khoải Tai Ác
    Đi chùa đúng chánh pháp
    Phước tuệ song Tu

    Hạnh bố thí
    Làm phước - pháp hành tạo niềm vui an lạc
    Thân cận người trí là pháp hành tạo niềm vui an lạc
    Bốn Pháp Hành Tạo Niềm Vui Hạnh Phúc

    Phước Báu
    Công đức và phước đức
    Chuỗi Ngọc Trân Bảo Pháp Thí
    Tham luận: sự dấn thân của người Phật tử tại gia


    Phước Tự Tâm
    Mười thiện nghiệp và mười ác nghiệp
    Ý Nghĩa Của Công Đức Và Phúc Đức