khong sanh khong diet dung so hai

Không sanh không diệt đừng sợ hãi