Khuyên Người Niệm Phật - Tu tịnh nghiệp, không phải thiện nghiệp

Khuyên người niệm Phật | 19-06-2014 06:40:59 | Lượt nghe: 799