Trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức hiện ở đâu?

55 năm trước (20-4-Quý Mão - 1963), Bồ-tát Thích Quảng Đức đã phát nguyện tự thiêu để bảo vệ Chánh pháp và cầu nguyện hòa bình. Sự kiện này, qua truyền thông quốc tế đã chấn động thế giới. Sau khi nhục thân của ngài thành tro bụi, lạ lùng thay Trái tim vẫ