và tìm được 1 bài viết có từ khóa " 41 nam hanh tri ngu bach danh tai nam thien de ..."
  • Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - 41 năm hành trì ngũ bách danh tại “Nam thiên đệ nhất động”

    Ngay từ những năm còn là học tăng tại Học Viện Quán Sứ (năm 1974), Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã có duyên lành với hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tại động Hương Tích. Từ đó, Hòa thượng đã phát nguyện hằng năm vào dịp tháng Giêng đầu xuân, đích thân về động Hương Tích tiến hành khóa lễ Ngũ Bách Danh để cầu nguyện cho quốc thái dân an. Và Hòa thượng đã duy trì hạnh nguyện này liên tục 41 năm, không bỏ một kỳ nào dù ngày nắng hay ngày mưa.