và tìm được 1 bài viết có từ khóa " an chay dung phap va dung cach "
  • Ăn chay đúng pháp và đúng cách

    Ăn chay là chế độ dinh dưỡng nhằm bảo tồn sức khỏe, đồng thời cũng là thực hành giáo pháp, giữ gìn giới luật và trưởng dưỡng tâm từ bi bình đẳng hướng tới chúng sinh.